×

سوالات استخدامی بانک ملت ( رده شغلی بانکدار)

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

۱۹,۶۰۰ تومان ۶,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی بانک ملت متصدی امور اداری (حوزه فناوری اطلاعات)

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت -متصدی امور اداری(حقوق)

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان

سوالات استخدامی بانک ملت متصدی حفاظت

۶,۹۰۰ تومان ۴,۹۰۰ تومان
0
پشتیبانی استخدامی